การใช้งาน ubuntu

posted on 23 Jun 2011 15:52 by tikzadota

การปรับแต่ง 

การปรับแต่ง Network

ในการปรับแต่ง Network นั้น ถ้าหากว่าเราต้องการกำาหนดค่าต่างๆ ของระบบเครือข่าย

ของเราเอง เราจะสามารถกระทำาได้โดย ไปที่เมนู System ===> Preferences ==> Network

Connections จะได้ดังรูปที่ 1

 
 
 
 
 
 
ให้เรากด tab Wired เลือก Auto eth0 แล้ว 

กดปุ่ม Edit

รูปการปรับแต่ง Network รูปที่ 1

 
 
 

ก็จะปรากฏหน้าต่างที่ช่อื ว่า Editing Auto

eth0 ให้เรากด tab IPv4 Settings

รูปการปรับแต่ง Network รูปที่ 2 

ซึ่งตรงรูปนี่จะเหน็ ว่าตรง Method ปรากฏคำา

ว่า Automatic (DHCP) ซึ่งตรงนี้จะเป็นการ

รับค่าโดยอัตโนมัติ ให้เราเปล่ยี นเป็น Manual

รูปการปรับแต่ง Network รูปที่ 3

 

 
 

ในขั้นตอนนี้ในกรณีที่เราเปล่ยี นเป็น Manual

แล้ว เราสามารถใส่ค่า address ก็คือค่า IP

Address และ Netmask Gateway และระบุ

ค่า DNS server ดังรูปตัวอย่างที่ 4

รูปการปรับแต่ง Network รูปที่ 4

 
 
 

ในขั้นตอนนี้เราจะต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อให้ 

สิทธิอนุญาตแก่โปรแกรมในการแก้ไขปรับ 

แต่งระบบ ซึ่งรหัสผ่านตรงนี้ คือรหัสผ่านที่ 

เราใส่ไว้ในหน้าที่ 15

รูปการปรับแต่ง Network รูปที่ 5

 


การปรับแต่งแป้นพิมพ์ 

ในการปรับแต่งแป้นพิมพ์นั้น เราสามารถปรับแต่งเพื่อเพิ่มภาษาไทยเข้าไปดังนี้ 

ในขั้นตอนแรกให้เราไปที่เมนู System ==> Preferences ==> Keyboard

ก็จะปรากฏโปรแกรมดังรูปที่ 1

 

การปรับแต่งแป้นพิมพ์ รูปที่ 1

จากนั้นให้เรากด Tab Layouts จะปรากฏดัง

รูปที่ 2

 

การปรับแต่งแป้นพิมพ์ รูปที่ 2

ถึงตรงนี้เราจะเห็นว่า Keyboard ของเราจะ

มีแต่ภาษาอังกฤษ ให้เรากดปุ่ม Add เพื่อ

เพิ่มภาษาเข้าไป ก็จะปรากฏดังรูป การปรับ 

แต่ง keyboard รูปที่ 3

 


 

การปรับแต่งแป้นพิมพ์ รูปที่ 3

ตรงนี้จะปรากฏภาษาตา่ งๆ ทั่วโลกใหเ้ ราเลือก ใหเ้ ราเลือกภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาของเรา

 

 
 
 

การปรับแต่งแป้นพิมพ์ รูปที่ 4

ซึ่งจะทำาให้แป้นพิมพ์ของเรามีภาษาเพิ่ม

ขึ้นมาอกี หนึ่งภาษา ก็คือภาษาไทยของเรา จะ

ปรากฏดังรูปที่ 4 ให้เราคล๊กิ ตรงปุ่ม Options

ก็จะปรากฏดังรูปที่ 5

 

 

 

 

 

การปรับแต่งแป้นพิมพ์ รูปที่ 5

ในรูปนี้ เราจะเห็น Keyboard Layout

Options เราจะต้องปรับแต่งปุ่มสลับภาษา

ซึ่งให้เราคล๊กิ ตรงปุ่ม Key(s) to change

layout ก็จะปรากฏดังรูปที่ 6

 

 

 

 

 

การปรับแต่งแป้นพิมพ์รูปที่ 6

ให้เราคลิ๊ก Key(s) to change layout

ก็จะปรากฏเมนูตา่ งๆ คล่อี อกมาดังรูป ให้

เราเครื่องหมายถูกอ่นื ๆ ออกทั้งหมด ให้มี

แต่เครื่องหมายถูกแต่เฉพาะตรง

Alt+shift ดังรูป ซึ่ง